تیم پیشرانه

مهدی اسدی

مدیر مسوول و صاحب امتیاز

عسل داداشلو

عسل داداشلو

جانشین مدیر مسوول

جواد هاشمی

سردبیر

علیرضا داووی

دبیر بخش تجاری و تعمیر نگهداری

علی کریمی

دبیر بخش خارجی