تیم پیشرانه

مهدی اسدی

مدیر مسوول و صاحب امتیاز

علیرضا داووی

دبیر بخش تجاری و تعمیر نگهداری

علی کریمی

دبیر بخش خارجی