سازمان حمایت رویکرد حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را کامل کرد

سه شنبه - 27 تیر 1402

پیشرانه-در فعالیت های سازمان حمایت همیشه حرکت های یک طرفه به نام مصرف کننده نشان داده می شد و از یاد همه رفته بود که حمایت از تولید کننده خود باعث حمایت از مصرف کننده می شود و یکی از رسالت های این سازمان است.

پیشرانه-در فعالیت های سازمان حمایت همیشه حرکت های یک طرفه به نام مصرف کننده نشان داده می شد و از یاد همه رفته بود که حمایت از تولید کننده خود باعث حمایت از مصرف کننده می شود و یکی از رسالت های این سازمان است.
به گزارش وب سایت خبری«پیشرانه» ، اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و‌تولیدکنندگان بداند چه موانعی سر راه تولید کننده است و چه دستگاه هایی راه تولید را سد کرده اند و به رفع آن کمک کند باعث خواهد شد با افزایش تولید نفع به مصرف کننده نیز برسد و تعادل بازار نیز اتفاق بیافتد.
دخالت در امور تولید کنندگان و ایجاد مشکل برای آنها به وسیله تخصیص ارز و مسائل گمرکی و حتی بخشنامه های ادارات زیر مجموعه وزارت صمت کارهایی است که تولید کننده را به زمین می زند.
شرکت های بزرگ تولیدی در حسادت های مسئولین نا آگاه و یا قوانین ناقص همیشه ضرر زیادی دیده اند و رفع آنها سبب پرواز و افزایش تولید و حتی توسعه خطوط می گردد و اینجاست که سازمان حمایت باید در نیمه دیگر از وظیفه خود به کمک آنها بیایید، نیمه ای که همیشه توجیهش سخت و موانعش سنگین است.
سازمان حمایت با رویکرد جدید در واقع یک دور اندیشی برای رفع مصرف کنندگان اندیشیده است. این سازمان توان کمک به توسعه را دارد در صورتی که این رویکرد مثبت را ادامه دهد.

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟