الزامات ایمنی

لزوم تست و نمایش عملکرد ایمنی خودروهای داخلی در تست‌های معتبر جهانی
پیشرانه- باوجوداینکه سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد به‌صورت ماهیانه کیفیت خودروهای تولیدی در هرماه را گزارش می‌کند، اما همواره مردم ...
19 خرداد 1400
مهدی اسدی
شاهین؛ خودرویی ایمن در کلاس جهانی
پیشرانه- از اواخر سال گذشته موضوع ایمنی خودروی شاهین همزمان با معرفی این خودرو مطرح و با معرفی آن، گویی سایپا گامی بسیار بلند رو به جلو ...
26 اردیبهشت 1400
تحریریه پیشرانه