مرور برچسب

بودجه

مرور صنعت خودرو در سال99

بودجه و واردات خودرو در آذر ماه

پیشرانه - در نگاه نخست نباید ارتباط مستقیمی میان بودجه و واردات خودرو باشد اما قرار گرفتن یک ردیف در لایحه 1400 تصوری دیگر را به وجود آورد.