مرور برچسب

توسعه اقتصادی

بررسی موانع تولید به بهانه نام سال 1400 (10)

نقشه توسعه کشور را بنویسید

پیشرانه - با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته همواره شعار سال اقتصادی بوده اما در عمل هنوز با اهداف فاصله داریم و راهکار نوشتن نقشه توسعه کشور است.