توسعه اقتصادی

نقشه توسعه کشور را بنویسید
پیشرانه - با وجود آنکه در طول سال‌های گذشته همواره شعار سال اقتصادی بوده اما در عمل هنوز با اهداف فاصله داریم و راهکار نوشتن نقشه توسعه ...
18 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه