دفتر اسناد رسمی

آیا سند سبز برای انتقال خودرو کافی است؟
پیشرانه - در بازار آزاد، سند سبز برای انتقال خودرو مقدمه خرید به شمار می‌رود اما سوال اینجاست که آیا برای انتقال قطعی ثبت در دفتر اسناد ...
14 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه