رفع موانع تولید

قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت؛ مانع اصلی تولید
پیشرانه- رفع موانع تولید در صنعت خودرو، با خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو آغاز ...
2 فروردین 1400
مهدی اسدی