سازمان بازرسی

وزارت صمت از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت
پیشرانه - سازمان بازرسی کل کشور به وزیر صمت، برای نابسامانی در سامانه یکپارچه فروش خودرو و نحوه قرعه‌کشی تذکر ...
22 خرداد 1401
تحریریه پیشرانه