شایان دیزل

مدیرعامل جدید شایان دیزل از زامیاد آمد
پیشرانه - مدیرعامل جدید شایان دیزل منصوب شد و بر این اساس، فریدون حمیدی با سابقه هدایت زامیاد از این پس مدیریت این شرکت را بر عهده خواهد ...
22 مهر 1399
تحریریه پیشرانه