مرتب خودرو

حمایت از تولید باید هدف ملی باشد
پیشرانه - حمایت از تولید هرچند در سال‌های گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته اما نبود الزام قانونی و نظارت بر آن، در حوزه عمل مشکل‌ساز شده ...
15 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه