کاکایی

آیا خودروسازان داخلی در قراردادهای خارجی کم‌کاری کرده‌اند؟
 پیشرانه- پس از فسخ یک‌طرفه قراردادهای شرکای خارجی با ایرانی‌ها در صنعت خودرو ایرادات همیشگی به این قراردادها وارد و تأکید شد که ...
18 اردیبهشت 1400
مهدی اسدی