ایربگ،

ایربگ در چه شرایطی باز می شود؟
پیشرانه - یک کارشناس صنعت خودرو در یادداشتی با اشاره به ماجرای باز نشدن کیسه هوای خودروهای داخلی در تصادفهای اخیر، با تاکید بر اینکه باز ...
8 فروردین 1401
تحریریه پیشرانه