ایسکرا

 این مجموعه در عرصه کميت و کیفیت قطعات خودرو از رشد خوبی برخوردار بوده است
پیشرانه - محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه بازدید از غرفه شرکت ایسکرا الکتریک ایران، با اشاره به اینکه با این ...
27 خرداد 1401
تحریریه پیشرانه
ایسکرا یک مجموعه موفق در تولید قطعات خودرو است
پیشرانه - در حاشیه هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات و صنایع وابسته خودرو در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان، شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران ...
27 خرداد 1401
تحریریه پیشرانه