دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن

خصوصی سازی صنعت خودرو و راه های آسان دور زدن تحریم ها
پیشرانه- دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی گفت: بدون شک در شرایطی که با تحریم مواجه است، خصوصی سازی صنعت خودرو می‌تواند ...
6 شهریور 1398
تحریریه پیشرانه