رفع انحصار

شورایی انحصار آفرین ذیل اصل ۴۴ !/  وظیفه شورای رقابت رفع انحصار یا پوشش زیاندهی صنعت خودرو ؟
 پیشرانه- عملکرد شورای رقابت در این مدت نشان می دهد این شورا که با هدف ضد انحصار تشکیل شده این روزها ضمن تشدید انحصار در صنعت خودرو تنها ...
22 اردیبهشت 1400
تحریریه پیشرانه