ستاد معاینه فنی؛

کدام خودروها نیاز به معاینه فنی ندارد؟
پیشرانه - سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران بابلیان اینکه براساس قانون وسایل نقلیه شخصی و دولتی از زمان تولید به مدت چهارسال از انجام ...
5 مرداد 1401
تحریریه پیشرانه