سیستم سوخت رسانی TGDI

سیستم سوخت رسانی TGDI در راه ایران
پیشرانه - استفاده از سیستم سوخت رسانی TGDI به عنوان یکی از جدیدترین فن‌آوری‌هایی که مصرف سوخت خودرو را کاهش می‌دهد در ایران افزایش خواهد ...
21 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه