صادرات خودرو

ترمیم ارتباط با جهان بهتر است یا صادرات خودرو به روسیه؟
پیشرانه -با توجه به طرح ترانزیتی هند خاورمیانه اروپا این پرسش مطرح می شود که ترمیم ارتباط با جهان بهتر است یا صادرات خودرو به ...
26 شهریور 1402
مهدی اسدی