موانع تولید

ثبات و همگرایی؛ مهمترین عوامل تحقق پیشرفت اقتصادی
پیشرانه -در اجرایی شدن نامگذاری امسال یعنی «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» و برطرف کردن موانع تولید، موارد متعددی مطرح است اما مهمترین ...
6 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه