میل سوپاپ

تاثیر صنعت هواپیماسازی بر صنعت خودرو
پیشرانه- تاثیر صنعت هواپیماسازی بر صنعت خودرو قابل تردید نیست و بسیاری از فناوری های امروز در صنعت خودرو از صنعت هواپیما سازی وارد صنعت ...
31 مرداد 1398
مهدی اسدی