مرور برچسب

هلدینگ

هلدینگ، کلیدی برای توسعه پایدار

پیشرانه -شاید مهمتر از موفقیت، تکرار و استمرار آن باشد. به عبارت دیگر پایداری در خلق ارزش و حفظ روند صعودی آن مهمترین خاصیتی است که برای استمرار اثرات کارآفرینی ضرورت دارد. در بیشتر موارد کارآفرینی مثل یک اثر هنری…