هلدینگ

هلدینگ، کلیدی برای توسعه پایدار
پیشرانه -شاید مهمتر از موفقیت، تکرار و استمرار آن باشد. به عبارت دیگر پایداری در خلق ارزش و حفظ روند صعودی آن مهمترین خاصیتی است که برای ...
20 مهر 1400
تحریریه پیشرانه