کارآفرینی

دستیابی به اهداف توسعه، منوط به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است
پیشرانه - نخستین همایش کانون کارآفرینی استان تهران با رویکرد توسعه کارآفرینی و برسی چالش های کسب و کار با حضور کارآفرینان مطرح کشور و ...
7 تیر 1401
تحریریه پیشرانه
دستیابی به اهداف توسعهای کشور منوط به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است
پیشرانه - رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران در اولین همایش کانون کارافرینی این استان گفت : دستیابی به اهداف توسعهای کشور منوط ...
6 تیر 1401
تحریریه پیشرانه