افزایش تولید

افزایش تولید سایپا با وجود حذف پراید
پیشرانه - با وجود شیوع کرونا و تداوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا، آخرین آمارهای منتشر شده نشان از افزایش تولید سایپا در سال 99 ...
21 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه