زیاندهی

چگونه واردات خودرو به کمک تولید داخل می آید؟
پیشرانه- آزادسازی واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای رقابتی در صنعت خودرو این روزها از ضرورت بیشتری برخوردار شده تا جایی که ...
4 خرداد 1400
تحریریه پیشرانه
شورایی انحصار آفرین ذیل اصل ۴۴ !/  وظیفه شورای رقابت رفع انحصار یا پوشش زیاندهی صنعت خودرو ؟
 پیشرانه- عملکرد شورای رقابت در این مدت نشان می دهد این شورا که با هدف ضد انحصار تشکیل شده این روزها ضمن تشدید انحصار در صنعت خودرو تنها ...
22 اردیبهشت 1400
تحریریه پیشرانه