مرور برچسب

قیمت ارز

بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان همگام با تورم صنعت خودرو/ از…

پیشرانه- یکی از ضرورت های تورم صنعت خودرو، بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان است که از نوسانات ارزی و رشد هزینه های تولید متاثر بوده و در کمتر بازه زمانی بوده که همپای تورم پیش رفته باشد.