مرور برچسب

کروز

نماینده مردم لنگرود:

در قطعه سازی کروز، دانش و صنعت به درستی باهم عجین شده است

پیشرانه -عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مزیت یابی در کشور به عنوان حلقه مفقوده محسوب می شود اما در قطعه سازی کروز به روشنی و درستی دانش و صنعت با هم عجین شده است.

کروز استخدام می کند

پیشرانه- شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان بزرگترین قطعه ساز کشور اقدام به استخدام مهندسان، نخبگان و متخصصان می کند.