گمرک

۲۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی در گمرک
پیشرانه - مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وجود حدود 2100 دستگاه خودرو وارداتی در گمرک خبر داد که دیگر امکان ترخیص آنها وجود ...
28 فروردین 1400
تحریریه پیشرانه