مرور برچسب

پيش فروش

نگاهي به ابهامات فروش يك ساله ايران خودرو و سايپا

قانون پيش فروش خودرو فراموش شده است؟

پيشرانه - قانون پيش فروش خودرو كه در سال 1395 از معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد، به نظر در طرح يك ساله ايران خودرو و سايپا فراموش شده است.