مرور برچسب

رکود بازار خودرو

مرور صنعت خودرو در سال99

رکود بازار خودرو در دی ماه

پیشرانه - نامشخص بودن سرنوشت اقتصاد در ابتدای زمستان سال گذشته باعث شد رکود بازار خودرو بار دیگر تشدید شود و این وضعیت تا پایان سال ادامه یافت.